Szkice historyczne

Zaproszony przez poselstwo węgierskie, podał tedy i Waldemar zbrojną rękę do spółki przeciwko Karolowi, zagrożonemu jednocześnie dwoma nowymi sprzymierzeńcami Ludwika w samej
Rzeszy niemieckiej. Jęli się tam strony królów Węgier i Polski dwaj potężni książęta, Rudolf, książę rakuski, i Meinhard, książę bawarski.
Zwłaszcza pomoc księcia rakuskiego Rudolfa, słynnego z rozumu i gospodarności założyciela akademii wiedeńskiej, dodawała blasku sprawie Elżbiety, gdyż był on zięciem cesarza
Karola IV, a stając do walki przeciw własnemu teściowi, świadczył tym samym najgłośniej o jego niesłuszności.
Jakoż z tymiż właśnie książętami czeskimi związali się królowie Węgier i Polski najściślejszem przymierzem.
W pierwszej połowie marca roku 1362 ułożony został w Budzie dokument ugody między królem Ludwikiem a książętami Rudolfem i Meinhardem, warujący Ludwikowi wszelką pomoc w wojnie
z cesarzem.
Posunął się ten traktat owszem aż do projektu rozbioru państw Karolowych, wzmiankując osobno o sposobie, jakim sprzymierzeni dzielić się mają spodziewaną zdobyczą cesarskich
"ludzi miast, miasteczek, grodów i twierdz".
Był przy tym obecny i król polski Kazimierz, który już nadto wiekiem, już stopniem pokrewieństwa górując nad Ludwikiem, wpływał przeważnie na jego teraźniejsze koneksje
polityczne. Toż jako najstarsza głowa w rodzinie przyjął on także zapewnienie przyjaźni i pomocy od sprzymierzeńców swego siostrzeńca węgierskiego.
Nowym dokumentem z tegoż samego roku, w Presburgu obowiązali się książęta Rudolf i Meinhard, tudzież młodsi Rudolfowi bracia Fryderyk, Albert i Leopold, pod poręczycielstwem
kilkudziesięciu baronów rakuskich i bawarskich, do "wieczystej i nierozerwanej jedności z królem Kazimierzem", przyrzekając nie zawierać bez jego wiedzy żadnych związków
familijnych, nie wszczynać żadnej wojny, nie wchodzić w żadne przymierza, co też zastrzega wzajem Kazimierz.
Poruszono wszelkie sprężyny dyplomacji ówczesnej, aby powiększyć zastęp obrońców czci Elżbiecinej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>